Psychosocial approach: Communication and social listening in polarised contexts (Podejście psychospołeczne: komunikacja i słuchanie społeczne w spolaryzowanych kontekstach)
About Lesson

Tożsamość społeczna

Diverse wooden characters
Image by Freepic

Tożsamość społeczna, koncepcja leżąca u podstaw psychologii społecznej, oddaje skomplikowaną sieć przynależności do grup, którą jednostki tworzą w oparciu o różnorodne cechy, takie jak wiek, płeć, narodowość, rasa, religia, klasa społeczna i orientacja seksualna. To właśnie w tej mozaice tożsamości społecznej jednostki konstruują swoją koncepcję siebie i kierują swoim postrzeganiem innych.

Konstrukcja tożsamości społecznej wyłania się w procesie społecznym, który obejmuje ciągłe porównania i kontrasty. Jednostki angażują się w dynamiczną grę samooceny, oceniając, jak wypadają na tle członków własnej grupy, a także członków innych grup. Te porównania społeczne mają moc wspierania jedności grupy, generując zbiorowe poczucie przynależności i wspólnych wartości. Mogą jednak również powodować zróżnicowanie i dyskryminację, ponieważ jednostki dążą do ustalenia swojej odrębności i zachowania granic między grupami.

Co najważniejsze, tożsamość społeczna nie jest ustaloną jednostką.

Jest to płynny i stale ewoluujący aspekt ludzkiej egzystencji. W miarę jak jednostki poruszają się w różnorodnych kontekstach społecznych i nawiązują kontakt z różnymi grupami społecznymi, ich tożsamość społeczna dostosowuje się i przekształca, odzwierciedlając niuanse ich doświadczeń. To właśnie ta wrodzona zmienność tożsamości społecznej czyni ją podatną na manipulację i wyzysk przez populistów.

Populiści, rozumiejąc dynamikę społeczną, dostrzegają potencjał tożsamości społecznej w kształtowaniu ludzkiego postrzegania i napędzaniu zbiorowych działań.

Rozumiejąc, w jaki sposób tożsamość społeczna wpływa na sposób, w jaki jednostki odnoszą się do siebie oraz w jaki sposób manifestują się i utrzymują nierówności społeczne, populiści mogą wykorzystać tę wiedzę do realizacji swoich celów.

Jak jest to wykorzystywane przez populistów?

Populiści umiejętnie wykorzystują tożsamość społeczną do budowania ruchów społecznych i mobilizowania poparcia. Wykorzystują wrodzone ludzkie pragnienie przynależności i połączenia, czerpiąc ze wspólnych wartości i aspiracji osadzonych w określonych tożsamościach społecznych. Poprzez tworzenie narracji podkreślających postrzegane wyzwania dla tych tożsamości, kultywuje się poczucie jedności, inspirując jednostki do łączenia się w zbiorowych działaniach i stawianiu oporu siłom zewnętrznym.

W swoim dążeniu do zmian społecznych populiści wykorzystują plastyczność tożsamości społecznej, wykorzystując jej transformacyjny charakter do wzmacniania oporu społecznego i opowiadania się za zmianami w dynamice władzy. Dzięki głębokiemu zrozumieniu złożonej dynamiki łączącej tożsamość społeczną, powiązania międzyludzkie i nierówności społeczne, populiści posiadają zdolność taktycznego wykorzystania emocjonalnego uroku i perswazyjnej retoryki. Ta umiejętność pozwala im inspirować jednostki i wspierać ruchy transformacyjne.

Tożsamość społeczna
Join the conversation
Scroll to top