Psychosocial approach: Communication and social listening in polarised contexts (Podejście psychospołeczne: komunikacja i słuchanie społeczne w spolaryzowanych kontekstach)
About Lesson

Teoria wpływu społecznego

W psychologii społecznej istnieje podstawowa teoria wpływu społecznego, która bada, w jaki sposób otoczenie społeczne jednostki i działania innych mogą na nią wpływać. Zgodność, posłuszeństwo i perswazja wchodzą w zakres tej teorii i ukazują, jak ludzie działają i myślą w odpowiedzi na oczekiwania społeczne i starają się dostosować do otaczających ich osób.

Przyjrzyjmy się bliżej tym trzem aspektom:

Konformizm

Conformity  … polega na modyfikowaniu przez jednostki swoich przekonań lub działań, aby dostosować je do istniejących norm i oczekiwań grupy. Motywacja do dostosowania się może wynikać z wielu powodów – poszukiwania akceptacji, obawy przed odrzuceniem społecznym lub rzekomo cennej wiedzy grupy. Załóżmy, że grupa przyjaciół jest podekscytowana grą. Nawet jeśli dana osoba nie jest całkowicie zainteresowana, może czuć się zobowiązana do wzięcia udziału w spotkaniu ze strachu, że coś przegapi.

Posłuszeństwo

Obedience  …kolejny istotny aspekt wpływu społecznego koncentruje się wokół wpływu autorytetów na zachowanie jednostek. Ludzie mogą okazywać posłuszeństwo poprzez przestrzeganie dyrektyw lub poleceń wydawanych przez osoby sprawujące władzę, niezależnie od ich osobistych opinii i wartości. Typowym przykładem jest przestrzeganie instrukcji szefa w środowisku zawodowym, nawet jeśli można mieć zastrzeżenia lub inny punkt widzenia.

Perswazja

Persuasion …ponieważ trzeci wymiar wpływu społecznego koncentruje się na zdolności jednostek do wpływania na przekonania, postawy i zachowania innych. Poprzez różne strategie, takie jak rozumowanie przekonujące, odwoływanie się do emocji, a nawet subtelne formy przymusu, jednostki starają się wpływać na myśli i działania otaczających ich osób. Perswazja odgrywa kluczową rolę w różnych dziedzinach, od reklamy i marketingu po relacje międzyludzkie i dyskurs publiczny.

 

Potencjalne ryzyko takiego wpływu społecznego

Chociaż wpływ społeczny może mieć pozytywne implikacje, takie jak wspieranie spójności społecznej i wspólnych działań, nie jest pozbawiony potencjalnych wad. Niekontrolowany konformizm może prowadzić do tłumienia indywidualności i krytycznego myślenia, tłumienia innowacji i niezależnego myślenia. Nadmierne posłuszeństwo wobec autorytetów może ułatwić utrwalenie szkodliwych lub niesprawiedliwych praktyk. Co więcej, techniki perswazji, jeśli są niewłaściwe lub stosowane w sposób nieetyczny, mogą manipulować jednostkami i prowadzić do przyjęcia przekonań lub zachowań, które mogą być niezgodne z ich najlepszym interesem. Zrozumienie dynamiki wpływu społecznego zapewnia cenny wgląd w mechanizmy, dzięki którym jednostki poruszają się w swoim świecie społecznym.


Images by Freepik

Teoria wpływu społecznego
Join the conversation
Scroll to top