Wykluczenie społeczne i erozja obywatelstwa oraz jak może to wywołać populizm

Building citizen skills and activation strategies (Budowanie umiejętności obywatelskich i strategii aktywizacji)
About Lesson

Wykluczenie społeczne i erozja obywatelstwa oraz jak może to wywołać populizm

Image by atlascompany on Freepik

Jak stwierdzono wcześniej, powszechne pojęcie obywatelstwa implikuje także poczucie szacunku i akceptacji wobec innych członków społeczeństwa lub grupy społecznej, niezależnie od ich własnego obywatelstwa narodowego. Nasze społeczeństwa coraz częściej stają przed problemami integracji i wielokulturowości, ponieważ imigracja utrzymuje swoją pozycję jako aktualna praktyka wśród współczesnego populizmu. W związku z tym mogą pojawić się problemy takie jak wykluczenie społeczne i erozja obywatelstwa, a następnie stworzyć podatny grunt dla pojawienia się ruchów populistycznych.

Populizm jako zjawisko polityczne i społeczne reprezentuje roszczenie do obrony interesów narodów danego kraju przed postrzeganą elitą lub establishmentem. Typowy błąd w tym argumencie ujawnia się, gdy przywódcy populistyczni wkrótce rozpowszechniają ideę obrony interesów ludzi należących do danego kraju. To, w połączeniu z wystąpieniami i polityką antyimigracyjną, może wywołać poczucie wykluczenia społecznego i erozji obywatelstwa u członków społeczności, którzy mogą nie być pełnoprawnymi obywatelami kraju, ale stanowią integralną część społeczności, może zacząć nasilać poczucie niezadowolenia, marginalizacji i pozbawienie praw wyborczych.

Z drugiej strony to samo może spotkać urodzonych obywateli kraju, którego treść dotycząca imigrantów może okazać się negatywna. Wszystko to może napędzać ruchy populistyczne w następujący sposób:

Skargi ekonomiczne:

Nierówność ekonomiczna i ubóstwo mogą prowadzić do skarg ekonomicznych wśród grup marginalizowanych. Kiedy jednostki i społeczności czują się pozostawione w tyle lub wykluczone z możliwości gospodarczych oferowanych na przykład imigrantom, mogą zwrócić się do niektórych ruchów populistycznych, które obiecują rozwiązać te problemy gospodarcze i przywrócić poczucie bezpieczeństwa gospodarczego i sprawiedliwości;

Pozbawienie praw politycznych:

Erozja obywatelstwa może prowadzić do poczucia pozbawienia praw politycznych wśród niektórych grup. Kiedy obywatele czują, że ich prawa polityczne, takie jak prawo do udziału w procesach decyzyjnych lub prawo do bycia wysłuchanym przez wybranych przez nich przedstawicieli, są podważane lub ignorowane, mogą czuć się marginalizowani i wykluczeni z systemu politycznego. Ruchy populistyczne mogą wykorzystywać to poczucie pozbawienia praw wyborczych, twierdząc, że reprezentują głos ludu i oferując proste rozwiązania złożonych problemów politycznych;

Tożsamość kulturowa i nacjonalizm:

Wykluczenie społeczne może objawiać się również w postaci marginalizacji kulturowej lub postrzeganych zagrożeń dla tożsamości narodowej. Kiedy jednostki czują, że ich tożsamość kulturowa lub narodowa jest zagrożona lub zdewaluowana, mogą szukać schronienia w ruchach populistycznych, które obiecują przywrócenie lub ochronę ich tożsamości kulturowej lub narodowej. Ruchy populistyczne mogą wykorzystywać nacjonalizm lub retorykę natywistyczną, aby odwoływać się do tych uczuć, przedstawiając się jako orędownicy „prawdziwej” lub „autentycznej” kultury lub narodu w obliczu postrzeganych zagrożeń ze strony osób z zewnątrz lub elit.

Utrata spójności społecznej:

Wykluczenie społeczne i erozja obywatelstwa mogą również osłabić spójność społeczną w społeczeństwie. Kiedy jednostki i społeczności czują się wykluczone lub marginalizowane, więzi społeczne i zaufanie mogą ulec erozji, prowadząc do podziałów i polaryzacji. Ruchy populistyczne mogą wykorzystywać te podziały, przedstawiając się jako zbawiciele „prawdziwych” lub „prawdziwych” ludzi i czyniąc kozłami ofiarnymi pewne grupy, takie jak imigranci, mniejszości czy elity, jako źródło problemów społecznych.

 

Należy zauważyć, że ruchy populistyczne są złożone i wieloaspektowe, a przyczyny ich powstania mogą się różnić w zależności od konkretnego kontekstu i okoliczności danego społeczeństwa. Wykluczenie społeczne i erozja obywatelstwa nie są jedynymi czynnikami przyczyniającymi się do populizmu, ale mogą być istotnymi czynnikami leżącymi u podstaw, które tworzą sprzyjające środowisko dla ruchów populistycznych, aby zyskać poparcie i dynamikę.

Wykluczenie społeczne i erozja obywatelstwa oraz jak może to wywołać populizm
Join the conversation
Scroll to top