Building citizen skills and activation strategies (Budowanie umiejętności obywatelskich i strategii aktywizacji)
About Lesson

 

Populizm i obywatelstwo

Image by pch.vector on Freepik

Każdy temat prezentowany i omawiany do tego momentu miał sprzyjać zrozumieniu obywatelstwa i rozwijaniu wiedzy na temat jego znaczenia jako działania, które powinien aktywnie praktykować każdy obywatel należący do społeczności regionalnej, krajowej lub międzynarodowej. Jednakże jednym z najważniejszych i niedostatecznie wykorzystywanych celów obywatelstwa jest to, że poprzez promowanie jedności i akceptacji innych członków społeczności można go wykorzystać jako narzędzie pozwalające uniknąć pozostawiania członków w zasięgu broni populistów.

Ruchy populistyczne w Europie

Ten przypadek użycia jest szczególnie istotny w obecnych czasach, ponieważ w ostatnich latach w całej Europie nastąpił znaczny wzrost liczby ruchów populistycznych. Ruchy te wyróżniają się odrzuceniem establishmentu politycznego i odwoływaniem się do spraw zwykłych obywateli. Partie populistyczne zyskały na popularności w całej Europie, m.in. Alternatywa dla Niemiec (AfD), Ruch Pięciu Gwiazd we Włoszech i Front Narodowy we Francji odniosły znaczące zwycięstwa w ostatnich wyborach. Za rozwój populizmu obwinia się wiele czynników, w tym dysproporcje gospodarcze, imigracja i niezadowolenie z UE.15

Chociaż ideologie i platformy polityczne ruchów populistycznych są różne, często mają one wspólne cechy, takie jak silny przywódca, nieufność do elit i skupienie się na tożsamości narodowej. Populizm jest często kojarzony z nastrojami antysystemowymi, nacjonalizmem i sprzeciwem wobec globalizacji. Ruchy te zyskały ogromną popularność wśród tych, którzy uważają, że są marginalizowani przez system polityczny i że ich poglądy nie są wysłuchiwane. Konsekwencje nasilenia się populizmu w Europie są dalekosiężne i wywołują dyskusję na temat demokratycznej przyszłości regionu.15

Obywatelstwo i umiejętności obywatelskie jako tarcza ochronna

Zdjęcie autorstwa Freepik

Obywatelstwo, wartości obywatelskie i rozwój wiedzy politycznej mogą zatem być użyteczną bronią do rzucania wyzwania i rozwiązywania konfliktu „ludzie kontra elity”, który zazwyczaj wspiera ruchy populistyczne. Jednostki mogą uzyskać lepszą wiedzę na temat zawiłości współczesnego społeczeństwa i instytucji, które nim rządzą, poprzez pielęgnowanie głębszego zrozumienia ról, jakie różnorodne podmioty odgrywają w określaniu wyników politycznych. Może to pomóc w obaleniu uproszczonej narracji populistów, która przeciwstawia homogeniczny „naród” złośliwej „elicie” i dąży do delegitymizacji instytucji i wartości społeczeństw demokratycznych. Obywatelstwo i umiejętności obywatelskie tarczą przed wypowiedzią populistyczną.16

Badania pokazują, że edukacja i aktywność obywatelska to zmienne krytyczne w tworzeniu bardziej wyrafinowanego zrozumienia kwestii politycznych i budowaniu poparcia dla instytucji demokratycznych. Poszczególne osoby mogą rozwijać umiejętności i wiedzę potrzebne do znaczącego zaangażowania się w proces polityczny i podejmowania świadomych decyzji w kwestiach mających wpływ na ich życie poprzez inicjatywy promujące aktywne obywatelstwo, takie jak programy edukacji wyborców, fora obywatelskie i projekty angażujące społeczność. Edukacja obywatelska może zatem działać jako skuteczne antidotum na retorykę populistyczną, ułatwiając lepsze zrozumienie złożonych problemów stojących przed współczesnymi krajami i promując bardziej włączającą i demokratyczną kulturę polityczną.16

Obywatelstwo to pojęcie wielowymiarowe, które obejmuje szeroki zakres umiejętności, wiedzy i postaw niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie. Obywatelstwo wymaga szerokiego zakresu umiejętności, od umiejętności głosowania i angażowania się w dyskurs polityczny po rozumienie różnic kulturowych i współpracę z innymi. Poprzez wspieranie edukacji obywatelskiej możemy budować poczucie wspólnoty i przynależności, jednocześnie ucząc podstawowych zasad demokracji, takich jak szacunek, empatia i tolerancja. Ponadto edukacja obywatelska może pomóc w walce z populizmem, wyposażając jednostki w umiejętności krytycznego myślenia i analityczne niezbędne do odróżniania faktów od opinii, a także rozpoznawania propagandy i manipulacji.

Ogólnie rzecz biorąc, edukacja obywatelska ma kluczowe znaczenie dla ustanowienia silnej i trwałej demokracji. Przyczynia się do rozwoju świadomych i zaangażowanych obywateli, którzy rozumieją swoje prawa i obowiązki oraz są gotowi wnosić pozytywny wkład w swoje społeczności i społeczeństwo. Edukacja obywatelska może promować społeczeństwo ceniące różnorodność, tolerancję i wzajemny szacunek, gotowe stawić czoła złożonym wyzwaniom współczesnego świata poprzez zaszczepianie poczucia obowiązku społecznego i zachęcanie do aktywnego zaangażowania. W rezultacie edukacja obywatelska jest nie tylko narzędziem wspierania demokracji, ale jest także niezbędnym elementem budowania pokojowego i dostatniego społeczeństwa.

Populizm i obywatelstwo
Join the conversation
Scroll to top