Building citizen skills and activation strategies (Budowanie umiejętności obywatelskich i strategii aktywizacji)
About Lesson

Definicje

Według Oxford English Dictionary obywatelstwo definiuje się jako stan związany z przynależnością do określonego kraju i posiadaniem z tego tytułu praw; cechy, jakie powinien posiadać dobry obywatel, m.in. bycie odpowiedzialnym, dbanie o życie i prawa innych ludzi, chęć uczestniczenia w społeczeństwie m.in. 1 Naukowcy akademiccy podobnie definiują obywatelstwo jako: (pp.1-2).1

“status przynależności do wspólnoty politycznej oraz prawa i obowiązki z tym związane. Pojęcie obywatelstwa obejmuje zarówno formalny status prawny, jak i przeżyte doświadczenie przynależności do wspólnoty, ze wszystkimi korzyściami i wyzwaniami, jakie to niesie” (s. 6-7).2 

Podsumowując, obywatelstwo odnosi się do statusu prawnego i społecznego jednostek jako członków określonego kraju lub narodu, przyznającego im określone prawa, obowiązki i przywileje i jest kamieniem węgielnym demokracji, ponieważ zapewnia podstawę udziału obywateli i zaangażowanie w proces demokratyczny.

Jednakże zmieniające się koncepcje obywatelstwa i debaty na temat tego, kto kwalifikuje się jako obywatel, mogą mieć wpływ na dynamikę demokracji i populizmu. Na przykład ruchy populistyczne mogą próbować podważyć status quo obywatelstwa i próbować na nowo zdefiniować związane z nim prawa i przywileje.

Dlatego możemy zdefiniować populizm jako:

“system rządów charakteryzujący się równością polityczną, suwerennością ludu i rządami prawa. Jest to forma rządów, w której ludzie sprawują zbiorową władzę w zakresie podejmowania decyzji dotyczących swojego życia i przyszłości społeczeństwa” (s. 571).3

Po omówieniu trzech głównych kluczowych pojęć, które będą obecne w tym module, zaczniemy od zagłębienia się w to, co tak naprawdę oznacza bycie obywatelem.

Definicje
Join the conversation
Scroll to top