Stay strong and resilient against populism: Developing a new positive narrative (Bądź silny i odporny na populizm: Rozwijanie nowej pozytywnej narracji)
About Lesson

Zrozumienie populizmu i obrona europejskich demokracji

Aby chronić europejskie demokracje przed populizmem, należy przyjąć podejście wieloaspektowe. W tym celu należy przede wszystkim zająć się podstawowymi przyczynami populizmu, do których należą nierówności finansowe, podziały społeczne i lęk kulturowy (Noury i Roland, 2020). W tym sensie ważne jest, aby rządy pracowały nad rozwiązaniem tych problemów poprzez politykę, która sprzyja wszechstronnemu rozwojowi finansowemu, spójności społecznej i integracji społecznej.

Po drugie, ochrona instytucji i ideologii demokratycznych ma kluczowe znaczenie (Aksoy i in., 2018). Obejmuje to ochronę praworządności, zapewnienie niezawisłości sądownictwa i ochronę wolności prasy. Wiąże się to również z promowaniem przejrzystości i odpowiedzialności w rządzie oraz wzmacnianiem społeczeństwa obywatelskiego w celu zapewnienia kontroli władzy wybieralnych urzędników (Algan i in., 2017).


Czy znasz europejski plan działania na rzecz demokracji?

Building a stronger democracyKliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej …


Po trzecie, ważne jest, aby konstruktywnie współpracować z ruchami populistycznymi i przywódcami. Wiąże się to z wysłuchaniem obaw zwolenników populizmu i zajęciem się nimi w sposób zgodny z wartościami demokratycznymi (Galston, 2018). Wiąże się to również z rzucaniem wyzwań populistycznym przywódcom, którzy podważają demokratyczne instytucje i normy, oraz proponowaniem jasnej i przekonującej alternatywnej wizji przyszłości.

Ponadto ważne jest promowanie europejskiej jedności i współpracy. Populizm często rozwija się dzięki podziałom i resentymentom, które mogą być podsycane przez zagrożenia zewnętrzne lub postrzegane zagrożenia dla tożsamości narodowej. Poprzez promowanie poczucia współpracy i jedności w Europie można zmniejszyć atrakcyjność ruchu populistycznego, co w konsekwencji może doprowadzić do stworzenia bardziej stabilnej przyszłości dla wszystkich Europejczyków.

Zrozumienie populizmu i obrona europejskich demokracji
Join the conversation
Scroll to top