Stay strong and resilient against populism: Developing a new positive narrative (Bądź silny i odporny na populizm: Rozwijanie nowej pozytywnej narracji)
About Lesson

O tym module

 

Ten moduł koncentruje się na pomocy w rozwijaniu niezbędnej wiedzy i umiejętności do rozpoznawania, opierania się i przeciwdziałania zagrożeniom związanym z populizmem dla demokracji poprzez rozwój nowej pozytywnej narracji. W szczególności moduł ten ma na celu zapewnienie głębszego zrozumienia populizmu i jego negatywnego wpływu na społeczeństwo. Dodatkowo uczestnicy opracują strategie identyfikacji wiarygodnych źródeł informacji i odróżnienia ich od źródeł nierzetelnych. Dzięki temu modułowi opracujesz skuteczne strategie przeciwstawiania się populistycznej retoryce i działaniom oraz zidentyfikujesz strategie rozwijania nowej pozytywnej narracji w celu przeciwdziałania populizmowi poprzez przyjęcie mentalności społeczności UE. Moduł ten zawiera przede wszystkim przegląd sposobów, w jakie populizm może stanowić zagrożenie dla demokracji, a następnie podejścia zbiorowe, które mogą obronić europejskie demokracje przed populizmem. Po drugie, omówione zostaną strategie przeciwdziałania populizmowi oparte na budowaniu wspólnoty, komunikacji i wiedzy, a następnie strategie skutecznego przeciwstawiania się populistycznej retoryce i działaniom. Wreszcie, moduł ten koncentruje się na opracowaniu nowej pozytywnej narracji, która może pomóc przeciwdziałać atrakcyjności populizmu i wzmocnić demokratyczną odporność UE.

O tym module
Join the conversation
Scroll to top