Stay strong and resilient against populism: Developing a new positive narrative (Bądź silny i odporny na populizm: Rozwijanie nowej pozytywnej narracji)
About Lesson

trategie przeciwstawiania się populistycznej retoryce i działaniom

Przeciwstawienie się populistycznej retoryce i działaniom wymaga wieloaspektowego podejścia, które obejmuje edukację, dialog i przywiązanie do wartości demokratycznych. W szczególności retoryka populistyczna odnosi się do strategii językowych i komunikacyjnych stosowanych przez populistycznych przywódców w celu odwołania się do ogółu społeczeństwa (Busby i in., 2019). Niektóre wspólne cechy retoryki populistycznej obejmują uproszczenie złożonych kwestii, zwykle przedstawianych w kategoriach binarnych, które wzmacniają retorykę “my kontra oni”, atrakcyjność emocjonalną w celu zmobilizowania poparcia i stworzenia poczucia pilności oraz apele nacjonalistyczne i patriotyczne poprzez podkreślenie znaczenia tożsamości narodowej.

Podobnie działania populistyczne odnoszą się do wyborów politycznych i stylu rządzenia populistycznych przywódców. Niektóre działania, które są często kojarzone z populizmem, obejmują: centralizacja władzy, ponieważ powszechnie populistyczni przywódcy dążą do koncentracji władzy, podważając instytucje demokratyczne, wzmacniając populistyczną politykę gospodarczą, która jest sygnalizowana przez nacjonalizm gospodarczy, który choć początkowo obiecuje dobrobyt ekonomiczny klasie robotniczej, może mieć negatywne konsekwencje dla długoterminowej stabilności gospodarczej i wzrostu (Schneiker, 2020).

Chociaż populistyczna retoryka może być trudna do odparcia, niektóre możliwe strategie oporu obejmują (Blokker, 2020; Galston, 2018; Lironi i in., 2021):

Populizm często opiera się na nadmiernych uproszczeniach i dezinformacji. Edukując się na temat problemów, o które toczy się gra, możesz lepiej rozpoznać, kiedy populistyczna retoryka jest wykorzystywana do manipulowania opinią publiczną (Mounk, 2018), a jednocześnie możesz lepiej zrozumieć złożone problemy. Upewnij się, że szukasz wielu wiarygodnych źródeł informacji, zawsze krytycznie oceniaj informacje i uważaj na sensacyjne doniesienia. Rozwijanie umiejętności korzystania z mediów może pomóc w skutecznym poruszaniu się po informacjach.

Populizm często rozwija się w przestrzeniach, w których ludzie są otoczeni przez osoby o podobnych poglądach. Angażowanie się w dialog z ludźmi, którzy wyznają różne ideologie, może pomóc ci zrozumieć ich obawy i zakwestionować własne założenia, pomagając ci poszerzyć perspektywę i zakwestionować własne uprzedzenia (Inskeep, 2018). Słuchanie i rozumienie obaw innych może umożliwić znalezienie wspólnej płaszczyzny z innymi osobami, podczas gdy konstruktywny dialog przyczynia się do promowania inkluzywnego i różnorodnego dyskursu.

Populizm często wiąże się z atakami na instytucje demokratyczne, takie jak wolna prasa i organizacje społeczeństwa obywatelskiego (Mudde i Kaltwasser, 2019b), które stoją na straży odpowiedzialności i wartości demokratycznych. Ochrona tych instytucji może pomóc w zapobieganiu koncentracji władzy w rękach jednego przywódcy lub grupy. Ponadto udział w działaniach społeczeństwa obywatelskiego może przyczynić się do trwałości norm i instytucji demokratycznych.

Edukacja obywatelska ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju odpornych i świadomych obywateli. Poprzez promowanie edukacji obywatelskiej w szkołach i społecznościach możemy zwiększyć nasze zrozumienie demokratycznych praw i obowiązków. W szczególności edukacja obywatelska umożliwia nam krytyczną ocenę przekazów politycznych i aktywne angażowanie się w procesy demokratyczne, a tym samym może sprzyjać bardziej zaangażowaniu i aktywności obywateli.

 

Staje się zatem jasne, że aby przeciwstawić się populistycznej retoryce i działaniom, należy podjąć zbiorowy wysiłek i zaangażowanie na rzecz wartości demokratycznych. Łącząc edukację, dialog i ochronę instytucji demokratycznych, możemy działać na rzecz przeciwdziałania populizmowi, a tym samym wzmacniać odporność demokratyczną naszych społeczeństw.

Strategie przeciwstawiania się populistycznej retoryce i działaniom
Join the conversation
Scroll to top