Het opbouwen van burgervaardigheden en activeringsstrategieën
About Lesson

Over deze module

 

Deze module onderzoekt de wisselwerking tussen burgerschap, democratie en populisme. Burgerschap, democratie en populisme zijn complexe en onderling verbonden concepten die moderne samenlevingen en politiek op verschillende belangrijke manieren vormgeven. Omdat deze concepten en andere sleutelconcepten niet afzonderlijk kunnen worden behandeld, begint deze module met een korte introductie van de belangrijkste onderwerpen die u moet beheersen om u volledig in deze cursus te kunnen verdiepen.

Vervolgens zullen we onderzoeken hoe burgerschap de dynamiek van de democratie en de samenleving vormgeeft en in stand houdt, inclusief het stemrecht, politieke participatie en de rol ervan in de vorming van politieke en burgerlijke identiteit. Bovendien zullen we de impact van populisme op het gevoel van burgerschap verkennen, door noties van nationaal en supranationaal burgerschap uit te dagen of te herdefiniëren en door het politieke discours en beleid te beïnvloeden. Daarnaast zullen we kort kijken naar de recente opkomst van populisme en de effecten ervan op moderne democratische processen en instellingen, inclusief kwesties als representatie, diversiteit, participatie en bestuur.

Door zich te verdiepen in de ingewikkelde relatie tussen burgerschap, democratie en populisme, wil deze module een alomvattend inzicht bieden in de complexiteiten en uitdagingen die zich voordoen in de hedendaagse politiek en samenleving. Door kritische analyse en verkenning van relevante theorieën, empirische voorbeelden en actuele kwesties hopen we licht te werpen op de complexiteit en nuances van dit belangrijke en actuele onderwerp.

Over deze module
Join the conversation
Scroll to top