Het opbouwen van burgervaardigheden en activeringsstrategieën
About Lesson

Definities

Burgerschap wordt door de Oxford English Dictionary gedefinieerd als de staat waarin je lid bent van een bepaald land en daardoor rechten hebt; de kwaliteiten die van een goede burger worden verwacht, zoals verantwoordelijk zijn, zorgen voor de levens en rechten van anderen, bereid zijn om deel te nemen aan de samenleving, onder andere. Academische wetenschappers definiëren burgerschap op dezelfde manier als “de status van het behoren tot een politieke gemeenschap en de rechten en plichten die dit met zich meebrengt. Het begrip burgerschap omvat zowel de formele juridische status als de geleefde ervaring van het behoren tot een gemeenschap, met alle voordelen en uitdagingen die dit met zich meebrengt”. Samenvattend verwijst burgerschap naar de juridische en maatschappelijke status van individuen als leden van een bepaald land of een bepaalde natie, waarbij hen bepaalde rechten, verantwoordelijkheden en privileges worden toegekend, en is een hoeksteen van de democratie, omdat het de basis vormt voor de participatie en betrokkenheid van burgers in het democratische proces.

Veranderende opvattingen over burgerschap en debatten over wie in aanmerking komt als burger kunnen echter de dynamiek van democratie en populisme beïnvloeden. Populistische bewegingen kunnen bijvoorbeeld proberen de status quo van het burgerschap ter discussie te stellen en de rechten en privileges die daarmee gepaard gaan opnieuw te definiëren. Daarom kunnen we populisme definiëren als: ‘een politiek discours dat zichzelf presenteert als de stem van het volk tegen de elites en dat probeert een homogene en authentieke gemeenschap te creëren, gebaseerd op een gedeeld identiteitsgevoel en gemeenschappelijke grieven. Populistische bewegingen benadrukken doorgaans de noodzaak voor een sterke leider, directe democratie en de afwijzing van pluralisme en diversiteit”.

Ten slotte, maar van het allergrootste belang, definiëren we democratie als “een regeringssysteem dat wordt gekenmerkt door politieke gelijkheid, volkssoevereiniteit en de rechtsstaat. Het is een regeringsvorm waarin de mensen collectieve macht uitoefenen om beslissingen te nemen over hun leven en de toekomst van hun samenleving”. Nadat we de drie belangrijkste sleutelconcepten hebben besproken die in deze module aan de orde zullen komen, beginnen we met een duik in wat het betekent om burger te zijn.

Definities
Join the conversation
Scroll to top