Psychosociale benadering: communicatie en sociaal luisteren in gepolariseerde contexten
About Lesson

Het sociale conflict fabriceren

In het complexe weefsel van de hedendaagse samenleving is de kunst van het verzinnen van sociale conflicten een terugkerend instrument geworden dat zowel door populistische politici als door de media wordt gebruikt. Door middel van berekende communicatietactieken zaaien ze de zaden van onenigheid door de kracht van emotie te benutten en een tweedeling te construeren tussen ‘wij’ en ‘zij’. Door dit te doen proberen ze een collectief gevoel van eenheid en nationalistische trots te bevorderen en tegelijkertijd degenen te demoniseren die afwijken van hun voorgeschreven ideologie.

De effectiviteit van deze strategie wordt vergroot als deze gepaard gaat met bekwame emotionele manipulatie en strategische oproepen tot patriottisme en nationalisme. In het komende hoofdstuk zullen we dieper ingaan op deze ingewikkelde communicatiestrategieën en nauwgezet hun diepgaande invloed onderzoeken op het voortbestaan van sociale disharmonie.

Een cruciaal aspect om te onderzoeken is de rol van emotionele oproepen bij de constructie van sociale conflicten. Populistische figuren maken handig gebruik van retoriek doordrenkt met emotionele weerklank, waarbij ze inspelen op de diepgewortelde gevoelens van de bevolking. Door de bekwame manipulatie van angst, woede of een gevoel van slachtofferschap slagen ze erin individuen te mobiliseren om zich te verenigen ter ondersteuning van hun zaak. Dit versterkt de verdeeldheid binnen de samenleving en voedt een sfeer van vijandigheid jegens degenen die zij als tegenstanders beschouwen.

Centraal bij het ontstaan van sociale conflicten staat het verhaal van ‘wij versus zij’. Populisten creëren vakkundig een ingebeelde dichotomie, waarbij ze een duidelijk onderscheid maken tussen de deugdzame in-group en de belasterde out-group. Dit verhaal biedt een raamwerk waardoor individuen zichzelf zien als onderdeel van een exclusief collectief, dat hun identiteit, waarden en manier van leven beschermt tegen waargenomen externe bedreigingen. De constructie van dit verdeeldheid zaaiende verhaal bevordert een omgeving waarin vooroordelen, discriminatie en sociale fragmentatie floreren.Centraal bij het ontstaan van sociale conflicten staat het verhaal van ‘wij versus zij’. Populisten creëren vakkundig een ingebeelde dichotomie, waarbij ze een duidelijk onderscheid maken tussen de deugdzame in-group en de belasterde out-group. Dit verhaal biedt een raamwerk waardoor individuen zichzelf zien als onderdeel van een exclusief collectief, dat hun identiteit, waarden en manier van leven beschermt tegen waargenomen externe bedreigingen. De constructie van dit verdeeldheid zaaiende verhaal bevordert een omgeving waarin vooroordelen, discriminatie en sociale fragmentatie floreren.

Bovendien speelt het aanroepen van nationalisme en patriottisme een cruciale rol bij het vormgeven van de publieke perceptie en het mobiliseren van steun voor gefabriceerde conflicten. Populisten maken op kunstzinnige wijze gebruik van diepgewortelde patriottische gevoelens en positioneren zichzelf als voorvechters van de nationale identiteit en verdedigers van traditionele waarden. Door het oproepen van een gedeeld gevoel van verbondenheid en de presentatie van een waargenomen bedreiging voor de natie, creëren ze een verhaal dat diep resoneert met individuen die op zoek zijn naar stabiliteit en bescherming. Deze strategische manipulatie van nationalisme en patriottisme bevordert een sterkere band tussen groepsleden, waardoor sociale conflicten in stand worden gehouden.

Door het ingewikkelde web van communicatiestrategieën te ontleden die worden gebruikt om sociale conflicten te fabriceren, verwerven we kritische inzichten in de dynamiek die ten grondslag ligt aan maatschappelijke verdeeldheid.

Terwijl we door de complexiteit van de hedendaagse samenleving navigeren, wordt het steeds belangrijker om de boodschappen die we tegenkomen kritisch te evalueren, de motieven achter hun constructie in twijfel te trekken en te streven naar een geïnformeerd begrip dat de gefabriceerde verdeeldheid overstijgt.

Het sociale conflict fabriceren
Join the conversation
Scroll to top