Αντιστέκοντας στον λαϊκισμό: Αναπτύσσοντας μια νέα θετική ιστορία
About Lesson

Περίληψη

Συμπερασματικά, αυτή η ενότητα παρείχε μια ολοκληρωμένη διερεύνηση του αντίκτυπου του λαϊκισμού στις δημοκρατίες της Ευρώπης πριν εμβαθύνει στην εξέταση των προκλήσεων που θέτει ο λαϊκισμός στα δημοκρατικά συστήματα. Προκειμένου να καταπολεμηθεί ο λαϊκισμός, αυτή η ενότητα συζήτησε στρατηγικές που βασίζονται στην οικοδόμηση κοινότητας, την επικοινωνία και τη γνώση. Ακολούθως, η ενότητα εστίασε στην παροχή στρατηγικών αντίστασης στη λαϊκιστική ρητορική και ενέργειες και στην πρόταση στρατηγικών για την ανάπτυξη μιας νέας θετικής ’ιστορίας’ κατά του λαϊκισμού. Συμπερασματικά, η ανάπτυξη μιας νέας θετικής αφήγησης για τον λαϊκισμό απαιτεί μια στροφή από τη διχαστική και πολωτική ρητορική και προς ένα μήνυμα ένταξης και κοινών αξιών.

Περίληψη
Join the conversation
Scroll to top