Αντιστέκοντας στον λαϊκισμό: Αναπτύσσοντας μια νέα θετική ιστορία
About Lesson
Icon by Freepik

Αυτό-στοχασμός

Η δραστηριότητα αυτή αποσκοπεί στην ενθάρρυνση του αυτοστοχασμού και της διερεύνησης προσωπικών στάσεων που σχετίζονται με τις πρακτικές του διαλόγου, της κοινωνικής ένταξης, της οικοδόμησης γεφυρών, της κοινής ευθύνης και της συμμετοχής των πολιτών, προκειμένου να ενισχυθεί η ενότητα και η αντίσταση κατά του λαϊκισμού.

Αφού μάθετε για τις πέντε πρακτικές (διάλογος, κοινωνική ένταξη, οικοδόμηση γεφυρών, κοινή ευθύνη και εμπλοκή των πολιτών), εδώ μπορείτε να προβληματιστείτε σχετικά με τις δικές σας στάσεις, πεποιθήσεις και ενέργειες σε σχέση με αυτές τις πρακτικές. Οι ερωτήσεις μπορούν να σας καθοδηγήσουν στον αυτοστοχασμό σας.

Στο τέλος θα μπορείτε να κατεβάσετε όλες τις απαντήσεις σας.

 

 

Αυτό-στοχασμός
Join the conversation
Scroll to top