Η ιθαγένεια βασίζεται σε τέσσερα στοιχεία: δικαιώματα, υποχρεώσεις, συμμετοχή και ταυτότητα.

Course Content
Συμπέρασμα
0/1
Αναφορές και περαιτέρω μελέτη
0/2
Ανάπτυξη δεξιοτήτων των πολιτών και στρατηγικές ενεργοποίησης
About Lesson

Η ιθαγένεια βασίζεται σε τέσσερα στοιχεία: δικαιώματα, υποχρεώσεις, συμμετοχή και ταυτότητα.

EU citizens
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Η αναγνώριση και η απόκτηση της ιθαγένειας πρέπει να βασίζεται σε αυτά τα τέσσερα σημαντικά στοιχεία: δικαιώματα, υποχρεώσεις, συμμετοχή και ταυτότητα. Όσον αφορά τα δικαιώματα και τα καθήκοντα που συνδέονται με την ιθαγένεια, αυτά ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα και το νομικό της πλαίσιο.

Τα δικαιώματα

Ωστόσο, υπάρχουν κοινά δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνδέονται γενικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, καθώς διέπονται από διάφορες διεθνείς συμφωνίες, συμβάσεις και νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ορισμένα από τα βασικά δικαιώματα που συνδέονται με την ιθαγένεια στην Ευρώπη, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, περιλαμβάνουν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας- το δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής σε πολιτικές δραστηριότητες- το δικαίωμα σε κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες- το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Ένα άλλο σημαντικό δικαίωμα που αξίζει να αναφερθεί αφορά το δικαίωμα στη μη διάκριση, μέσω του οποίου οι πολίτες στην Ευρώπη προστατεύονται γενικά από διακρίσεις με βάση χαρακτηριστικά όπως η φυλή, η εθνικότητα, η θρησκεία, το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η αναπηρία και η ηλικία, όπως ορίζεται από νόμους και συμβάσεις κατά των διακρίσεων.

Οι υποχρεώσεις

Όσον αφορά τα καθήκοντα, το άρθρο 20 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) περιγράφει επίσης μια σειρά δεσμεύσεων που συνοδεύουν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια:

Σεβασμός των βασικών αρχών της ΕΕ: Η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες συγκαταλέγονται στις αξίες που οι πολίτες της ΕΕ οφείλουν να υπερασπίζονται.

 

Συμμετοχή στη δημοκρατική διαδικασία: Οι πολίτες της ΕΕ καλούνται να ασκήσουν το δικαίωμά τους να ψηφίζουν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράζουν τις απόψεις τους στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ώστε να συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης.

 

Πληρώνοντας φόρους: Οι πολίτες της ΕΕ υποχρεούνται να καταβάλλουν φόρους σύμφωνα με τους κανόνες του κράτους μέλους καταγωγής τους. Η υποχρέωση αυτή δεν εξετάζεται επίσημα στη ΣΛΕΕ, αν και είναι ευρέως αποδεκτή ως υποχρέωση της ιθαγένειας στα περισσότερα κράτη.

 

Συμμόρφωση με το νόμο:Οι κάτοικοι της ΕΕ υποχρεούνται να ακολουθούν τη νομοθεσία του κράτους μέλους τους καθώς και τους κανόνες άλλων χωρών της ΕΕ όταν επισκέπτονται ή διαμένουν σε αυτές. Η υποχρέωση αυτή απορρέει από τη γενική νομική δομή της ΕΕ και αντικατοπτρίζεται σε διάφορες πτυχές του δικαίου της ΕΕ.

 

Πηγή: Εικονίδια από Flat Icons, Freepik, πάλι Freepik, και Freepik

Η ιθαγένεια βασίζεται σε τέσσερα στοιχεία: δικαιώματα, υποχρεώσεις, συμμετοχή και ταυτότητα.
Join the conversation
Scroll to top